Member Login

Email
Password
Forget PasswordRegister

CYBERNET MALAYSIA to deliver Ansys solution webinar in Vietnamese.

2022.08.30

webinar image

CYBERNET MALAYSIA is ready to deliver Ansys® solution webinars in the Vietnamese language in collaboration with some of the top academics in the country. As the first step, a webinar titled "Simulate and evaluate the efficiency of heat dissipation and dust extraction by fan systems in industrial plants with Ansys Workbench™" will be presented by Dr. Dang Le Quang, PhD., and his associates of the University of Technology, Vietnam National University - Ho Chi Minh City.

Tiếng Việt

Webinar: "Mô phỏng đánh giá hiệu quả tản nhiệt và hút bụi bằng hệ thống quạt trong nhà xưởng công nghiệp với Ansys Workbench"

Speakers: Tiến Sĩ Đặng Lê Quang và các cộng sự

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tổng quan về công nghệ mô phỏng bài toán truyền nhiệt và bài toán xoay của Ansys để quản lý và kiểm soát 1 cách hiệu quả sự tản nhiệt cũng như hiệu suất làm việc của hệ thống hút bụi bằng quạt trong các nhà xưởng công nghiệp (HVAC)

CYBERNET SYSTEM MALAYSIA SDN.BHD. là nhà phân phối và hỗ trợ phần mềm Ansys trong khu vực ASEAN. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với information@cybernet.asia

Yêu cầu:
Triều Nguyễn
Trưởng đại diện, Việt Nam
+84 96 324 1249
trieu.nguyen@cybernet.asia

This is a Vietnamese language webinar.

TOP